شیخ رجبعلی خیاط - کیمیای محبت متن کتاب «کیمیای محبت» چاپ سیزدهم همراه به متن صوتی در این وبلاگ منتشر می شود. کانال تلگرامی وبلاگ: https://telegram.me/sheykhRajabAli http://rajabali.mihanblog.com 2020-03-30T04:08:18+01:00 text/html 2017-03-01T12:05:06+01:00 rajabali.mihanblog.com مهندس شعری از شیخ و یک خاطره + کرامتی شگفت و آموزنده http://rajabali.mihanblog.com/post/44 <br><div align="center"><div class="filePrev"> <div class="audio"> <div itemscope="" itemprop="audio" itemtype="http://schema.org/AudioObject"> <link itemprop="url" href="//bayanbox.ir/info/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87"> <meta itemprop="name" content="g06 شعری از شیخ و یک خاطره.mp3"> <meta itemprop="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta itemprop="duration" content="T1M3S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.mp3"> <meta itemprop="uploadDate" content="2017-02-05T05:16:26.281000"> <link itemprop="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.mp3"> <meta itemprop="playerType" content="HTML5"> </div> <div vocab="http://schema.org/" property="audio" typeof="AudioObject"> <link property="url" href="//bayanbox.ir/view/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.mp3"> <meta property="name" content="g06 شعری از شیخ و یک خاطره.mp3"> <meta property="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta property="duration" content="T1M3S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.mp3"> <link property="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.mp3"> <meta property="playerType" content="HTML5"> </div> <audio id="play_audio_box" controls="controls" style="width:324px" preload="none"> <source src="//bayanbox.ir/view/mp3/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.mp3" type="audio/mpeg"> <source src="//bayanbox.ir/view/oga/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.oga" type="audio/ogg"> <div class="browserWarning"> متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.<br> توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد<br> با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.<br> </div> <object id="audio" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="324" height="50"> <param name="filename" value="//bayanbox.ir/view/mp3/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.mp3"> <param name="AutoStart" value="False"> <param name="ShowControls" value="True"> <param name="ShowStatusBar" value="False"> <param name="ShowDisplay" value="False"> <param name="AutoRewind" value="True"> <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/MediaPlayer/" src="//bayanbox.ir/view/mp3/4125825485193492667/g06-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87.mp3" autostart="false" showcontrols="true" showstatusbar="0" showdisplay="0" autorewind="1" width="324" height="50"> </object> </audio> </div> </div><br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;<font color="#FF0000"><b>شعری از شیخ و یک خاطره </b><br><br></font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">ظاهرا شیخ خود نیز گاه اشعاری می‌سروده است. یکی از مراجع نقلید معاصر، که از شاگردان فقیه و عارف برزگوار مرحوم آیت الله قاضی-استاد علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان- است، هنگامی که نگارنده از ایشان درباره شیخ رجبعلی خیاط پرسید، فرمود: ایشان را در نجف در مجلس آقای قاضی دیدم، در آن مجلس ایشان اشعاری در مدح امیرالمومنین علیه السلام خواند که آغاز آنها با حروف ابجد آغاز می شد و ضمن سخنانی گفت:</font><br></div><font size="3" face="Mihan-Nassim">«شعری سرودم که:<br>هرچه نعمت داده ای بر کائنات<br>جمله بر من داده ای از هر جهات<br>فکر میکردم این سخن بالاترین تعبیر از نعمتهای الهی و شکر اوست، تا این که در صحیفه سجادیه به این جمله برخورد کردم»<br>شکری ایاک من انعاماتک.<br><br>((** توجه: این مطلب و مطلب بعدی(کرامتی شگفت و آموزنده) مکمل همدیگر هستند و هر دو را با هم بخوانید. ))<br><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;<font color="#FF0000"><b>کرامتی شگفت و آموزنده </b></font><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">در تاریخ 8/8/1379 پس از پایان جلسه هفتگی درس اخلاق، جوانی پیش آمد و ضمن اشاره به (متن ذکر شده از صحیفه سجادیه در بخش شعری از شیخ و یک خاطره) اظهار داشت که: «من از&nbsp; یزد می‌آیم. در جلسه ای این موضوع مطرح شد، {برخی از} حاضران مسخره کردند و گفتند: این هم از بیسوادی شیخ بوده که نمی دانسته این مطلب در صحیفه سجادیه نیست! </font><br></div><font size="3" face="Mihan-Nassim">شب در عالم رویا ایشان را دیدم. فرمود:<br>(آنچه از من نقل شده صحیح نیست. آنچه من گفته ام این است:<br>وَاجعَل شُكری لَكَ عَلى ما زَوَیتَ عنّی أوفَرَ مِن شُكری إیّاكَ عَلى ما خَوَّلتَنی.<br>خدایا کاری کن شکر من برای تو نسبت به چیزهایی که به من ندادی، بیشتر از شکر من نسبت به چیزهایی باشد که دادی.<br>و این مطلب در دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه هست.!)»<br></font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">بی تردید، این رویا از رویاهای صادقه است، زیرا توجه به این نکته بسیار مهم و دقیق که « دست نیافتن انسان به امکانات و لذایذ مختلف دنیوی که موجب انحراف او از مقصد اعلای انسانیت می گردد، نعمت بسیار بزرگی است که شایسته است سپاس و شکر بر آن بیش از شکر بر نعمت هایی باشد که انسان از دنیا بدان دست یافته است» و نیز پیدا کردن این مطلب از صحیفه سجادیه در عالم رویا بدون ارتباط با عالم غیب، عادتا امکان پذیر نیست.</font><br></div><br><br><br> text/html 2017-02-17T04:51:06+01:00 rajabali.mihanblog.com مهندس ملا احمد نراقی و مولوی http://rajabali.mihanblog.com/post/43 <br><div align="center"><div class="filePrev"> <div class="audio"> <div itemscope="" itemprop="audio" itemtype="http://schema.org/AudioObject"> <link itemprop="url" href="//bayanbox.ir/info/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C"> <meta itemprop="name" content="g05 ملا احمد نراقی و مولوی.mp3"> <meta itemprop="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta itemprop="duration" content="T1M51S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta itemprop="uploadDate" content="2017-02-05T05:16:40.303000"> <link itemprop="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta itemprop="playerType" content="HTML5"> </div> <div vocab="http://schema.org/" property="audio" typeof="AudioObject"> <link property="url" href="//bayanbox.ir/view/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta property="name" content="g05 ملا احمد نراقی و مولوی.mp3"> <meta property="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta property="duration" content="T1M51S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <link property="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta property="playerType" content="HTML5"> </div> <audio id="play_audio_box" controls="controls" style="width:324px" preload="none"> <source src="//bayanbox.ir/view/mp3/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3" type="audio/mpeg"> <source src="//bayanbox.ir/view/oga/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.oga" type="audio/ogg"> <div class="browserWarning"> متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.<br> توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد<br> با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.<br> </div> <object id="audio" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="324" height="50"> <param name="filename" value="//bayanbox.ir/view/mp3/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <param name="AutoStart" value="False"> <param name="ShowControls" value="True"> <param name="ShowStatusBar" value="False"> <param name="ShowDisplay" value="False"> <param name="AutoRewind" value="True"> <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/MediaPlayer/" src="//bayanbox.ir/view/mp3/568854619293440190/g05-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3" autostart="false" showcontrols="true" showstatusbar="0" showdisplay="0" autorewind="1" width="324" height="50"> </object> </audio> </div> </div><br></div><div align="center"><br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">ملا احمد نراقی و مولوی</font></b></font><br><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فقیه و عارف و شاعر نامدار مرحوم ملا احمد نراقی نیز در کتاب مثنوی طاقدیس، جناب مولوی را از نظر عملی مورد انتقاد قرار داده است، آن جا که می گوید:</font><br></div><br><table style="border: 1px dotted rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="570" height="150" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3">&nbsp;<font face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">عقل این است ای رفیق معنوی <br></font></strong></font></font></td><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3">&nbsp;<font face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">هین بگو این با جناب مولوی</font></strong></font></font></td></tr><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">مولوی گیرم که فهمد نیک و زشت</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3">&nbsp;<font face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">راه دوزخ داند و راه بهشت</font></strong></font></font></td></tr><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">چون کند؟بیچاره نفسش سرکش است</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">افکند خود را‌ اگرچه آتش است</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td></tr><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">این روا آن ناروا داند درست</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3">&nbsp;<font face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff"> لیک پایش در عمل لنگ است و سست</font></strong></font></font></td></tr><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">فقه و حکمت خواند جهلش کم نشد</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">عالم و دانا شدو آدم نشد</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td></tr><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">علم چه بود؟ فهم راه نیک و بد</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3">&nbsp;<font face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">عقل چه بود؟ اختیار نفس خود</font></strong></font></font></td></tr><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">چون نداری نفس خود در اختیار</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3">&nbsp;<font face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff"> زامتیاز نیک و بد او را چه کار</font></strong></font></font></td></tr><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3">&nbsp;<font face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">کی کند دانستن سرکه انگبین</font></strong></font></font></td><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">دفع صفرا ای نگار نازنین</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td></tr><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">گر شناسی خوب حلوای شکر</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong><font color="#0000ff">کی شود کام تو شیرین ای پسر</font></strong></font><font size="3"> <br></font></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Nassim"><strong><font size="3" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </font></strong></font><font face="Mihan-Nassim"><strong><font size="3" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></font><br><br><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">گفتنی است که نقد جناب مولوی فرصت دیگری می طلبد و نگارنده در این جا نفیاً و اثباتاً درباره او اظهار نظر نمی‌کند، و هدف از نقل&nbsp; مکاشفه مرحوم آیت الله بروجردی و اشعار مرحوم نراقی این است که جناب شیخ در اعتقاد خود، درباره مولوی تنها نیست، بلکه شخصیت های علمی برجسته‌ای نیز با او هم عقیده اند.</font><br></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-02-16T06:32:51+01:00 rajabali.mihanblog.com مهندس آیت الله بروجردی و مولوی http://rajabali.mihanblog.com/post/41 <br><div align="center"><div class="filePrev"> <div class="audio"> <div itemscope="" itemprop="audio" itemtype="http://schema.org/AudioObject"> <link itemprop="url" href="//bayanbox.ir/info/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C"> <meta itemprop="name" content="g04 آیت الله بروجردی و مولوی.mp3"> <meta itemprop="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta itemprop="duration" content="T1M31S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta itemprop="uploadDate" content="2017-02-05T05:16:23.219000"> <link itemprop="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta itemprop="playerType" content="HTML5"> </div> <div vocab="http://schema.org/" property="audio" typeof="AudioObject"> <link property="url" href="//bayanbox.ir/view/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta property="name" content="g04 آیت الله بروجردی و مولوی.mp3"> <meta property="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta property="duration" content="T1M31S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <link property="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta property="playerType" content="HTML5"> </div> <audio id="play_audio_box" controls="controls" style="width:324px" preload="none"> <source src="//bayanbox.ir/view/mp3/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3" type="audio/mpeg"> <source src="//bayanbox.ir/view/oga/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.oga" type="audio/ogg"> <div class="browserWarning"> متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.<br> توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد<br> با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.<br> </div> <object id="audio" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="324" height="50"> <param name="filename" value="//bayanbox.ir/view/mp3/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <param name="AutoStart" value="False"> <param name="ShowControls" value="True"> <param name="ShowStatusBar" value="False"> <param name="ShowDisplay" value="False"> <param name="AutoRewind" value="True"> <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/MediaPlayer/" src="//bayanbox.ir/view/mp3/7143351478502235073/g04-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3" autostart="false" showcontrols="true" showstatusbar="0" showdisplay="0" autorewind="1" width="324" height="50"> </object> </audio> </div> </div> <br></div><br><br><br><div align="justify"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">آیت الله بروجردی و مولوی</font><br></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br>شبیه این مکاشفه برای فقیه عالیقدر مرجع تقلید بزرگوار حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه اتفاق افتاده است.<br>حضرت آیت صافی گلپایگانی-دامت برکاته- یکی از مراجع تقلید معاصر، در دیداری که در بهمن ماه سال 1377 شمسی، از مرکز تحقیقات موسسه فرهنگی دارالحدیث قم داشتند، در پاسخ به سوال نگارنده این سطور در این برنامه فرمودند: از آیت الله بروجردی شنیدم که فرمودند:<br>«در ایامی که در بروجرد بودم گاه الهاماتی از غیب داشتم، یک وقت مشغول مطالعه کتاب مثنوی(مولوی) بودم که ناگاه صدایی شنیدم که: این شخص راه را گم کرده است، به محض شنیدن این سخن، کتاب را بستم و زمین گذاشتم و پس از آن دیگر مطالعه نکردم، همان وقت کتاب «عده الداعی» کنارم بود مشغول مطالعه آن شدم.»<br>نگارنده از آیت الله صافی پرسید: بعضی از ایشان، نقل کرده اند که فرموده: «پس از شنیدن آن صدا، برای اطمینان خاطر از این که الهام غیبی است، از خانه بیرون آمدم و به کوچه نگاه کردم هیچ کس در کوچه نبود.»<br>آیت الله صافی فرمود: ایشان شک نداشت که آن الهام غیبی بوده است.<br></font></div><br> text/html 2017-02-16T04:12:19+01:00 rajabali.mihanblog.com مهندس نظر شیخ درباره مولوی http://rajabali.mihanblog.com/post/40 <br><div align="center"><div class="filePrev"> <div class="audio"> <div itemscope="" itemprop="audio" itemtype="http://schema.org/AudioObject"> <link itemprop="url" href="//bayanbox.ir/info/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C"> <meta itemprop="name" content="g03 نظر شیخ درباره مولوی.mp3"> <meta itemprop="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta itemprop="duration" content="T41S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta itemprop="uploadDate" content="2017-02-05T05:15:59.339000"> <link itemprop="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta itemprop="playerType" content="HTML5"> </div> <div vocab="http://schema.org/" property="audio" typeof="AudioObject"> <link property="url" href="//bayanbox.ir/view/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta property="name" content="g03 نظر شیخ درباره مولوی.mp3"> <meta property="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta property="duration" content="T41S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <link property="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <meta property="playerType" content="HTML5"> </div> <audio id="play_audio_box" controls="controls" style="width:324px" preload="none"> <source src="//bayanbox.ir/view/mp3/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3" type="audio/mpeg"> <source src="//bayanbox.ir/view/oga/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.oga" type="audio/ogg"> <div class="browserWarning"> متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.<br> توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد<br> با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.<br> </div> <object id="audio" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="324" height="50"> <param name="filename" value="//bayanbox.ir/view/mp3/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3"> <param name="AutoStart" value="False"> <param name="ShowControls" value="True"> <param name="ShowStatusBar" value="False"> <param name="ShowDisplay" value="False"> <param name="AutoRewind" value="True"> <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/MediaPlayer/" src="//bayanbox.ir/view/mp3/3989268335811105897/g03-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C.mp3" autostart="false" showcontrols="true" showstatusbar="0" showdisplay="0" autorewind="1" width="324" height="50"> </object> </audio> </div> </div> <br><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">نظر شیخ درباره مولوی </font><br></div><font size="3"><br></font><div align="justify"><font size="3"><font face="Mihan-Nassim">جناب شیخ، حافظ را از اولیای خدا می دانست و از جایگاه رفیع او در برزخ خبر می داد، ولی در مورد مولوی حرف داشت و می فرمود:</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Nassim">«او در برزخ گرفتار است»</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Nassim">یکی از شاگردان شیخ از او نقل می کند که فرمود:</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Nassim">«خواستم کتاب مثنوی را بخوانم، در عالم معنا شخصی را در جلو و دیگری را در پشت سر خود دیدم که یکی به دیگری می گفت: "نگذارید بخوابد." با شنیدن این سخن پیش خود فکر کردم که چرا هنگام قرائت قرآن نمی گویند: نگذارید بخوابد؟! از این رو کتاب را کنار گذاشتم»</font></font><br></div></div><br> text/html 2017-02-15T15:06:10+01:00 rajabali.mihanblog.com مهندس خواندن اشعار با صدای خوش http://rajabali.mihanblog.com/post/39 <br><div align="center"><div class="filePrev"> <div class="audio"> <div itemscope="" itemprop="audio" itemtype="http://schema.org/AudioObject"> <link itemprop="url" href="//bayanbox.ir/info/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4"> <meta itemprop="name" content="g02 خواندن اشعار با صدای خوش.mp3"> <meta itemprop="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta itemprop="duration" content="T1M31S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4.mp3"> <meta itemprop="uploadDate" content="2017-02-05T05:15:48.988000"> <link itemprop="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4.mp3"> <meta itemprop="playerType" content="HTML5"> </div> <div vocab="http://schema.org/" property="audio" typeof="AudioObject"> <link property="url" href="//bayanbox.ir/view/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4.mp3"> <meta property="name" content="g02 خواندن اشعار با صدای خوش.mp3"> <meta property="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta property="duration" content="T1M31S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4.mp3"> <link property="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4.mp3"> <meta property="playerType" content="HTML5"> </div> <audio id="play_audio_box" controls="controls" style="width:324px" preload="none"> <source src="//bayanbox.ir/view/mp3/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4.mp3" type="audio/mpeg"> <source src="//bayanbox.ir/view/oga/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4.oga" type="audio/ogg"> <div class="browserWarning"> متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.<br> توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد<br> با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.<br> </div> <object id="audio" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="324" height="50"> <param name="filename" value="//bayanbox.ir/view/mp3/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4.mp3"> <param name="AutoStart" value="False"> <param name="ShowControls" value="True"> <param name="ShowStatusBar" value="False"> <param name="ShowDisplay" value="False"> <param name="AutoRewind" value="True"> <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/MediaPlayer/" src="//bayanbox.ir/view/mp3/2627115252693427612/g02-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4.mp3" autostart="false" showcontrols="true" showstatusbar="0" showdisplay="0" autorewind="1" width="324" height="50"> </object> </audio> </div> </div><br></div><br><br><div align="justify"><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">خواندن اشعار با صدای خوش </font><font color="#FF0000"><br></font></b></div><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">دكتر فرزام در این باره می‌گوید: مرحوم جناب شیخ اشعار را با لحن و آواز خوشی می‌خواندند، مثلاً گاهی اشعار مرحوم فیض كاشانی را می‌خواندند، مانند:</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">ز هر چه غیر یار استغفرالله </font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">ز بــــــــود مستعار استغفرالله</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">دمی كان بگذرد بی یاد رویش </font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">از آن دم بی شمار استغفرالله</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">این اشعار را می‌خواندند و رفقا را منقلب می‌كردند. یک روز بعد از ظهر در منزل یکی از مریدان شیخ در خدمتشان بودیم. منزل سالن بزرگی داشت، شیخ دم درگاه نشستند و غزل معروف حافظ را با مطلع ذیل خواندند:</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">«آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">برجای بدکاری چو من یک دم نکو کاری کند»</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">چند بیت از این غزل را با صدای بسیاز زیبا و خوش خواندند و گریستند و همه را منقلب و اشک همه را جاری نمودند و عجیب بود! من به آقای دکتر گویا گفتم: جناب شیخ عجب صدای خوب و نفس گرمی دارند!</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">آن مرحوم گفتند: حیف که شما دیر به خدمتشان آمدید، ایشان زمانی صدایی داشتند که وقتی با حالات عرفانی این گونه اشعار را می خواندند، خدا شاهد است که در و دیوار را به لرزه می انداختند!</font><br></div><br> text/html 2017-02-04T16:12:50+01:00 rajabali.mihanblog.com مهندس شعر http://rajabali.mihanblog.com/post/38 <br><div align="center"><div class="filePrev"> <div class="audio"> <div itemscope="" itemprop="audio" itemtype="http://schema.org/AudioObject"> <link itemprop="url" href="//bayanbox.ir/info/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1"> <meta itemprop="name" content="g01 شعر.mp3"> <meta itemprop="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta itemprop="duration" content="T2M38S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1.mp3"> <meta itemprop="uploadDate" content="2017-02-04T16:14:16.662000"> <link itemprop="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1.mp3"> <meta itemprop="playerType" content="HTML5"> </div> <div vocab="http://schema.org/" property="audio" typeof="AudioObject"> <link property="url" href="//bayanbox.ir/view/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1.mp3"> <meta property="name" content="g01 شعر.mp3"> <meta property="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta property="duration" content="T2M38S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1.mp3"> <link property="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1.mp3"> <meta property="playerType" content="HTML5"> </div> <audio id="play_audio_box" controls="controls" style="width:324px" preload="none"> <source src="//bayanbox.ir/view/mp3/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1.mp3" type="audio/mpeg"> <source src="//bayanbox.ir/view/oga/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1.oga" type="audio/ogg"> <div class="browserWarning"> متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.<br> توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد<br> با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.<br> </div> <object id="audio" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="324" height="50"> <param name="filename" value="//bayanbox.ir/view/mp3/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1.mp3"> <param name="AutoStart" value="False"> <param name="ShowControls" value="True"> <param name="ShowStatusBar" value="False"> <param name="ShowDisplay" value="False"> <param name="AutoRewind" value="True"> <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/MediaPlayer/" src="//bayanbox.ir/view/mp3/5599490710872320364/g01-%D8%B4%D8%B9%D8%B1.mp3" autostart="false" showcontrols="true" showstatusbar="0" showdisplay="0" autorewind="1" width="324" height="50"> </object> </audio> </div> </div><br></div><br><br><div align="justify"><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">شعر</font></b><br></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br>جناب شیخ به اشعار عرفانی و اخلاقی بسیار علاقه‌مند بود. بیشتر وقت ها مواعظ شیخ آمیخته با اشعار آموزنده بود و در این ارتباط به شعرهای حافظ و مثنوی طاقدیس خیلی اهمیت می‌داد و هنگامی كه اشعار آنان خوانده می‌شد می‌گریست.<br>به مثنوی طاقدیس خیلی علاقه داشت، و می‌فرمود:<br>« اگر در همه شهر یك كتاب طاقدیس ملااحمد نراقی بود، هر چه داشتم می‌دادم و آن كتاب را می‌خریدم. »<br><br>دكترابوالحسن شیخ، كه سال ها از نزدیك با جناب شیخ آشنایی داشته میگوید: شیخ، حافظ شناس خوبی بود و اشعار حافظ را خوب تفسیر می‌كرد. دکتر حمید فرزام درباره دیدگاه جناب شیخ درباره شعر و شعرا، بخصوص حافظ، چنین می گوید: از سال 1333 که من به واسطه دکتر گویا به محضر شیخ راه پیدا کردم، کمتر جلسه ای بود که اشعار نغز و خوب و مناسب و بجا از ایشان نشنوم. ایشان واقعا شیفته و عاشق حافظ بودند و حتی من از ایشان پرسیدم: که شما چرا این قدر به حافظ علاقه دارید؟ فرمودند:<br>« حافظ از جنبه معنوی واقعاً كوتاهی و فروگذار نكرده، و آن چه كه لازمه بیان حقایق معنوی و ذوقیات عرفانی بوده در شعر او هست. »<br><br>شیخ به حافظ بیش از دیگر شاعران ارادت می‌ورزید و اشعار او را به زبان می‌آورد و حتی اگر می‌خواست كسی را تنبیه كند و یا هشدار دهد شعر حافظ می‌خواند.<br>شیخ همیشه دنیا را با مثل پیرزنه نام می برد و گاهی در مجلس رو به مریدی می کرد و می گفت: «باز می بینم که تو گرفتار این پیرزنه شده ای!!»<br>و بعد این شعر حافظ را می خواند:<br>«کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست<br>در رهگذر کیست که این دام بلا نیست»<br>«غالبا گرفتارش می شوند و کمتر کسی است که از دست این پیرزن رهایی داشته باشد!.»<br>این را می فرمود، با خنده و مزاح.<br>و در منع از خودبینی این شعر نغز و لطیف را می خواند:<br>«خودبینی و خودرایی کفر است به درویشی<br>حکم آن چه تو فرمایی رای آن چه تو اندیشی»</font><br></div><br> text/html 2017-01-31T07:49:45+01:00 rajabali.mihanblog.com مهندس پینه دوزی در شهرری http://rajabali.mihanblog.com/post/37 <br><div align="center"><div class="filePrev"> <div class="audio"> <div itemscope="" itemprop="audio" itemtype="http://schema.org/AudioObject"> <link itemprop="url" href="//bayanbox.ir/info/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C"> <meta itemprop="name" content="f07 پینه دوزی در شهر ری.mp3"> <meta itemprop="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta itemprop="duration" content="T45S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C.mp3"> <meta itemprop="uploadDate" content="2017-01-30T05:09:27.909000"> <link itemprop="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C.mp3"> <meta itemprop="playerType" content="HTML5"> </div> <div vocab="http://schema.org/" property="audio" typeof="AudioObject"> <link property="url" href="//bayanbox.ir/view/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C.mp3"> <meta property="name" content="f07 پینه دوزی در شهر ری.mp3"> <meta property="description" content="شیخ رجبعلی خیاط"> <meta property="duration" content="T45S"> <meta itemprop="contentURL" content="//bayanbox.ir/view/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C.mp3"> <link property="embedUrl" href="//bayanbox.ir/view/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C.mp3"> <meta property="playerType" content="HTML5"> </div> <audio id="play_audio_box" controls="controls" style="width:324px" preload="none"> <source src="//bayanbox.ir/view/mp3/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C.mp3" type="audio/mpeg"> <source src="//bayanbox.ir/view/oga/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C.oga" type="audio/ogg"> <div class="browserWarning"> متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.<br> توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد<br> با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.<br> </div> <object id="audio" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="324" height="50"> <param name="filename" value="//bayanbox.ir/view/mp3/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C.mp3"> <param name="AutoStart" value="False"> <param name="ShowControls" value="True"> <param name="ShowStatusBar" value="False"> <param name="ShowDisplay" value="False"> <param name="AutoRewind" value="True"> <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/MediaPlayer/" src="//bayanbox.ir/view/mp3/651738938971972531/f07-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C.mp3" autostart="false" showcontrols="true" showstatusbar="0" showdisplay="0" autorewind="1" width="324" height="50"> </object> </audio> </div> </div><br></div><br><div align="center"><font size="3" color="#FF0000" face="Mihan-Nassim"><b>پینه دوزی در شهرری</b><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">یكی از شاگردان شیخ می‌گوید: روزی در خدمتشان بودم و راجع به فرج مولا امام زمان (ع) و خصوصیات انتظار صحبت بود، فرمودند:</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">« پینه دوزی بود در شهرری- ظاهراً- به نام امامعلی، ترك زبان، عیال و اولادی نداشت، مسكن او هم - ظاهراً- در همان دكانش بود، حالات فوق‌العاده‌ای از او نقل نموده‌اند. خواسته‌ای جز فرج آقا در وجودش نبود. وصیت كرد بعد از مرگ او را در پای كوه بی بی شهربانو- حوالی شهرری- دفن كنند. هر وقت به قبر ایشان توجه كردم دیدم امام زمان (ع) آن جاست. »</font><br></div><br>